Ràtzia i Resistència 2020

  Formulari per a la inscripció de les colles participants en l'edició de la Nit de Colles 2020, adaptada a la situació de pandèmia que estem vivint. L'hem batejat com a "Ràtzia i Resistència", i tindrà el format d'una gimcana dinàmica amb la qual us volem aportar l'ambientació i diversió que típicament caracteritza la nostra Festa Major. Està pensat per a grups de màxim 5 persones, totes majors de 16 anys. Caldrà indicar a continuació, doncs, les dades personals i les del grup (inclòs el fet de si voleu participar des del bàndol Pirata o bé des del bàndol Premianenc!) per a poder fer efectiva la inscripció.

  *Obligatori

  Pirates o Premianencs/Premianenques? *
  Bàndol PirataBàndol Premianenc


  Protecció de dades personals *
  AVÍS LEGAL: L’Ajuntament de Premià de Mar és el responsable de tractament. Les dades decaràcter personal dels concursants (inclòs imatge i veu) són recollides i tractadesamb la fi explícita i legítima i determinada en aquest concurs, en base al DL2/2003. L’Ajuntament de Premià de Mar adopta les mesures de seguretatnecessàries, d’acord amb la LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 deProtecció de Dades de Caràcter Personal. Les seves dades personals seranutilitzades únicament per a l'organització, gestió i resolució del/s joc/s inscrits . Nohi ha cessió de dades a tercers, ni transferència internacional ni decisionsautomatitzades. El termini de conservació és 1 any. Té dret a presentar unareclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seu dretd’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termesestablerts en la legislació vigent dirigint-se al Delegat de Protecció de dades del’Ajuntament de Premià de Mar - Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de MarTel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat. dpd@premiademar.cat. Als components menors de 14 anys, se’ls demanarà autorització expressa depare/mare o tutor/a.Les comunicacions de la seva sol·licitud d’inscripció es faran via l'e-mail i/o telèfonfacilitat. DIFUSIÓ D’IMATGES: Atès que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de laConstitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; els concursants de formaindividual donaran el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar a fergravacions en vídeo, foto, mòbil i altres mitjans de les imatges i veu delsparticipants i a difondre les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veucorresponents a aquest concurs, i a que puguin ser difoses amb finalitatsdivulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).Als components menors de 14 anys, se’ls demanarà autorització expressa depare/mare o tutor/a. RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS: L’Ajuntament de Premià de Mar, queda eximit i alliberat de tota reclamació iresponsabilitat provocades per les seves actuacions, si fa documents fotogràfics,videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats) i a les sevesinstal·lacions, i queda sota la seva responsabilitat complir amb la normativa deprotecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats(inclòs a Internet).